Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Ludic party rentals
E-mail: Info@ludic.nl
Website: www.ludicpartyrentals.nl

 
Definities
1. Ludic party rentals: Het Deco Duo, gevestigd te Rotterdam onder KvK nr. 71867201.
2. Klant: degene met wie Ludic party rentals een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Ludic party rentals en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
en leveringen van diensten of producten door of namens Ludic party rentals.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.

 
Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Ludic party rentals zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte
staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.

 
Annulering van een offerte met uitvoering of losse verhuur
1. De huurder heeft het recht om de overeenkomst voor de ingangsdatum te annuleren. Hij is in deze gevallen verplicht
om een bepaald gedeelte van de huurprijs aan de verhuurder te voldoen. Er zal door de verhuurder het volgende
percentage gefactureerd worden:
Tot 30 dagen aan uw event brengen wij 25% van de huursom van het geannuleerde in rekening.
vanaf 29 tot en met 2 dagen voorafgaande aan uw evenement brengen wij 50% van het geannuleerde in rekening.
vanaf 2 dagen voorafgaande aan uw evenement brengen we 100% van van het geannuleerde in rekening.

 
Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Ludic party rentals zich het recht voor de offerte
of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige
rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Ludic party rentals slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of
elektronisch) heeft bevestigd.

 
Prijzen
1. Alle prijzen die Ludic party rentals hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten
zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of
anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Ludic party rentals hanteert voor zijn producten en diensten, op zijn website of die anderszins
kenbaar zijn gemaakt, kan Ludic party rentals te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Ludic party rentals niet kon voorzien ten
tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
prijsverhogingen.

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in
lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Ludic party rentals vastgesteld op grond van de werkelijk
bestede uren.
6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Ludic party rentals, geldend voor de periode
waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7. Indien partijen voor een dienstverlening door Ludic party rentals een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd
een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn
overeengekomen.
8. Ludic party rentals is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Ludic party rentals de klant tijdig te laten weten
waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten
vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
11. Ludic party rentals heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Ludic party rentals prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Ludic party rentals op te zeggen indien hij niet akkoord gaat
met de prijsverhoging.

 
Betalingen en betalingstermijn
1. Ludic party rentals mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 100% van het overeengekomen
bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen binnen de voorafafgesproken termijn te betalen.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat Ludic party rentals de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft
te stellen.
4. Ludic party rentals behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan
wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 
Betalingen en betalingstermijn
1. Producten worden direct afgerekend.
2. Ludic party rentals mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een dienst een aanbetaling tot 100% van
het overeengekomen bedrag verlangen.
3. De klant moet declaraties binnen 30 dagen na factuurdatum aan Ludic party rentals betalen, tenzij partijen hierover
andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat Ludic party rentals de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft
te stellen.
5. Ludic party rentals behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan
wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst.

 
Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Ludic party rentals gerechtigd de wettelijke rente van
2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in
rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele
maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan Ludic party rentals.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Ludic party rentals zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van Ludic party rentals op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Ludic party rentals, dan is hij nog
steeds verplicht de afgesproken prijs aan Ludic party rentals te betalen.
 
Recht van reclame
1. Zodra de klant in verzuim is, is Ludic party rentals gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de
onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Ludic party rentals roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit
recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Ludic party rentals, tenzij partijen hierover andere
afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 
Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden
op voorwaarde dat:
-het product niet is gebruikt
-het niet een huuritem  betreft
- het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
- het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
-het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
-de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
-het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van
-vrijetijdsbesteding betreft
-het product geen los tijdschrift of losse krant is
-het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
-het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
-de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
-het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14
kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af
te zien
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via Info@ludic.nl, indien gewenst met behulp
van het herroepingsformulier dat via de website van Ludic party rentals, www.ludicpartyrentals.nl, kan worden
gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te
retourneren aan Ludic party rentals, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 
Vergoeding van bezorgkosten
1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige
bestelling aan Ludic party rentals heeft geretourneerd, dan zal Ludic party rentals eventuele door de consument
betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de
consument terugbetalen.
2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Ludic party rentals voor zover de volledige bestelling
wordt geretourneerd.

 
Vergoeding retourkosten
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan
komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

 
Opschortingsrecht
 
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 
Retentierecht
1. Ludic party rentals kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich
houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Ludic party rentals heeft voldaan, tenzij de
klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd
is aan Ludic party rentals.
3. Ludic party rentals is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het
gebruikmaken van zijn retentierecht.

 
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Ludic party rentals te
verrekenen met een vordering op Ludic party rentals.

 
Eigendomsvoorbehoud
1. Huuritems blijven ten alle tijden eigendom van Ludic party rentals en behoud zich het recht om de zaken terug te
nemen
2. Ludic party rentals blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn
betalingsverplichtingen ten aanzien van Ludic party rentals op grond van wat voor met Ludic party rentals gesloten
overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
3. Tot die tijd kan Ludic party rentals zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
4. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden
of anderszins bezwaren.
5. Indien Ludic party rentals een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en
heeft Ludic party rentals het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 
Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Ludic party rentals, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Ludic party rentals het recht om zijn
verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan
Ludic party rentals kan tegenwerpen.

 
Levertijd
1. De door Ludic party rentals opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen
recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Ludic party rentals door Ludic
party rentals schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om
de overeenkomst te ontbinden, tenzij Ludic party rentals niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn
aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 
Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan
plaatsvinden.

 
Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 
Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in
ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan
Ludic party rentals niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Ludic party rentals, bij gebreke waarvan
Ludic party rentals niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 
Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
zaken van Ludic party rentals die bij de klant aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van Ludic party rentals de polis van deze verzekeringen ter inzage.
3. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-
verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door
deze verzekering zou worden gedekt.

 
Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een
eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening
van de klant.

 
Montage/Installatie
Hoewel Ludic party rentals zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren,
draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

 
Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Ludic party
rentals enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)
fabricage, constructie of materiaal.
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,
aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de
oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen
partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de
macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 
Uitvoering van de overeenkomst
1. Ludic party rentals voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uit.
2. Ludic party rentals heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door
derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Ludic party rentals tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Ludic party rentals tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 
Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Ludic party rentals.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,
gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet
anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Ludic party rentals de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Ludic party rentals redelijkerwijs verlangde informatie,
gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen
de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 
Intellectueel eigendom
1. Ludic party rentals behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht,
tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere
informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Ludic party rentals (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 
Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel
eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk
opeisbare boete.
is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete 1.000
is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete 5.000
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die
overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook
hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van
Ludic party rentals waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 
Vrijwaring
De klant vrijwaart Ludic party rentals tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Ludic party
rentals geleverde producten en/of diensten.

 
Klachten
1. De klant dient een door Ludic party rentals geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken
op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant Ludic party rentals daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1
maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Ludic party rentals uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan
op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Ludic party rentals in
staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Ludic
party rentals gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 
Ingebrekestelling
 
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Ludic party rentals.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Ludic party rentals ook daadwerkelijk (tijdig)
bereikt.

 
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Ludic party rentals een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk
voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Ludic party rentals verschuldigd zijn.

 
Aansprakelijkheid Ludic party rentals
1. Ludic party rentals is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Ludic party rentals aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die
voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Ludic party rentals is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen of schade aan derden.
4. Indien Ludic party rentals aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Ludic party rentals vervalt in elk geval 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in
artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 
Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Ludic party rentals toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Ludic party rentals niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan
ontbinding pas plaatsvinden nadat Ludic party rentals in verzuim is.
3. Ludic party rentals heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit
de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Ludic party rentals kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen
nakomen.

 
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Ludic party rentals
in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Ludic party rentals kan worden toegerekend
in een van de wil van Ludic party rentals onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten
aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in
redelijk-heid niet van Ludic party rentals kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Ludic party rentals 1 of meer verplichtingen naar de klant niet
kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Ludic party rentals er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Ludic party rentals is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als
gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 
Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

 
Wijziging algemene voorwaarden
1. Ludic party rentals is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Ludic party rentals zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.

 
Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van Ludic party rentals.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.

 
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat Ludic party rentals bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ludic party rentals is gevestigd  is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 14 november 2022.


 

Hulp nodig bij het bestellen van uw verhuur items voor uw feest?

Hulp nodig bij het bestellen van uw verhuur items voor uw feest?

Bel ons via 010-3077223
Email: Info@ludic.nl
Industrieweg 83
3044AS Rotterdam